Thông báo về v/v nghỉ hè của phòng TTĐT 打印
周二, 2011年 08月 16日 10:32

Được sự cho phép của Hiệu trưởng, Phòng Thanh tra đào tạo sẽ nghỉ từ ngày 22/08 đến 26/08 năm 2011. Phòng xin thông báo để các đơn vị được biết.

Trưởng Phòng TTĐT

(Đã ký)

Trần Quốc Hà