V/v nhắc nhở việc gửi thời khóa biểu học kỳ 2 打印
周三, 2012年 02月 08日 08:26

Ngày 09/01/2012, Phòng Thanh tra đào tạo đã trình Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm học và đã gửi đến các đơn vị. Theo đó, trong công tác kiểm tra kế hoạch giảng dạy, phòng Thanh tra đào tạo đề nghị các Khoa gửi thời kế hoạch giảng dạy kịp thời  để chúng tôi có cơ sở kiểm tra. Học kỳ 2 năm học 2011-2012 đã bắt đầu. Tuy nhiên, đến nay Phòng chỉ nhận được kế hoạch giảng dạy của khoa Trung, khoa Nga, khoa GDĐB. Phòng TTĐT đề nghị các khoa sau gửi kế hoạch giảng dạy cho chúng tôi trước ngày 14/02/2012:

1) Khoa Công nghệ thông tin

2) Khoa Địa lý

3) Khoa Giáo dục chính trị

4) Khoa Giáo dục tiểu học

5) Khoa Giáo dục mầm non

6) Khoa Giáo dục quốc phòng

7) Khoa Giáo dục thể chất

8) Khoa Lịch sử

9) Khoa Ngữ văn

10) Khoa Sinh học

11) Khoa Tâm lý giáo dục

12) Khoa Tiếng Anh

13) Khoa Tiếng Pháp

14) Khoa Toán tin

15) Khoa Hóa học

16) Khoa Vật lý

17) Tổ Ngoại ngữ

18) Tổ Nữ công

19) Bộ môn Tiếng Nhật