Nguyễn Trọng Khâm In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 10:48

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Trọng Khâm

Ngày tháng năm sinh :

14-07-1939 (mất năm 1999)

Quê quán :

Hà Tây

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1995

Học hàm :

Phó Giáo sư

Năm công nhận : 1991

Đơn vị công tác :

Khoa Toán – Tin học

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

 1. Nguyễn  Trọng Khâm (1976), Bài tập Đại số 12. Nxb Giáo dục Giải phóng.
 2. Nguyễn  Trọng Khâm (1983), Giáo trình Số học. Trường ĐHSP Tp.HCM
 3. Nguyễn  Trọng Khâm đồng tác giả (1983), Bài tập Đại số đại cương. Trường Cao đẳng SP Tp.HCM
 4. Nguyễn  Trọng Khâm (1984), Đại số đại cương. Trường ĐHSP Tp.HCM
 5. Nguyễn  Trọng Khâm (1987), Phương pháp giải toán Khảo sát hàm số. Nxb Giáo dục.
 6. Nguyễn  Trọng Khâm (đồng tác giả) (1987), Phương pháp giải toán Tích phân. Nxb Giáo dục.
 7. Nguyễn  Trọng Khâm (đồng tác giả) (1988), Phương pháp giải toán Đại số. Nxb Giáo dục.
 8. Nguyễn  Trọng Khâm (1988), Phương pháp giải toán Lượng giác. Nxb Giáo dục.
 9. Nguyễn  Trọng Khâm (1989), Đại số tuyến tính. Trường ĐHSP Tp.HCM
 10. Nguyễn  Trọng Khâm (1990), Cơ sở lý thuyết trường và lý thuyết Galois. Trường ĐHSP Tp.HCM
 11. Nguyễn  Trọng Khâm (đồng tác giả) (1990), Cơ sở lý thuyết mođun trên vành giao hoán. Trường ĐHSP Tp.HCM
 12. Nguyễn  Trọng Khâm (đồng tác giả) (1990), Dạy Toán 10 cải cách giáo dục. Trường ĐHSP Tp.HCM
 13. Nguyễn  Trọng Khâm (đồng tác giả) (1991), Giúp giải toán Đại số 11 CCGD. Trường ĐHSP Tp.HCM
 14. Nguyễn  Trọng Khâm (1991-1993), Vấn đề phân phối và tuyển dụng sinh viên tốt nghệp ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh trong 5 năm gần đây ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ.
 15. Nguyễn  Trọng Khâm (1991-1994), Nghiên cứu và thực hiện chương trình CCGD môn Toán ở PTTH các tỉnh phía Nam. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ.
 16. Nguyễn  Trọng Khâm, Trần Huyên (1996), Môđun và phạm trù. Sách cho Sau đại học, Trường ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh.
 17. Nguyễn  Trọng Khâm, Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Đông (1997), Giải toán khảo sát hàm số. Nxb Giáo dục. Tái bản năm 1998.
 18. Nguyễn  Trọng Khâm, Trần Đình Nghĩa, Nguyễn Cam (1996-1998), Bảng từ Toán học Pháp –Việt và Việt – Pháp cho các song ngữ ở các trường đại học và trung học tại Việt Nam. Chủ nghiệm đề tài cấp Bộ.
 19. Nguyễn  Trọng Khâm (1998-2000), Ứng dụng công nghệ máy tính trong việc phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý tại trường ĐHSP. Chủ nhiệm đề tài
 20. Nguyễn  Trọng Khâm, Nguyễn Cam, Trần Đình Nghĩa (1999), Từ điển Toán học Pháp –Việt và Việt –Pháp. Nxb Giáo dục.