Mỵ Vinh Quang In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 04:23

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Mỵ Vinh Quang

Ngày tháng năm sinh :

20-06-1961

Quê quán :

Nga Nhân – Nga Sơn – Thanh Hóa

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1991

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 2001

Đơn vị công tác :

Khoa Toán – Tin học

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

 1. Mỵ Vinh Quang, Hà Huy Khoái (1988), On p-adic Nevanlinna Theory, Lecture Notes in Math, V.1352, Springer-Verlag
 2. Mỵ Vinh Quang (1989), Some applications of p-adic Nevanlinna Theory, Acta Math, V.14, N.1
 3. Mỵ Vinh Quang (1991), ???????????? ??????? ??????? ??????????????? ?????, ???.???????  ?? ????. T.182, N.2
 4. Mỵ Vinh Quang (1991),  ????????????  ?????? ? ??????? ?????????? ????  - Luận án Tiến sĩ, ĐHTH Matxcơva
 5. Mỵ Vinh Quang (1992), Convolutions p – adiques non bornees de former modulaires de Hilbert, C.R. Acad. Sc. t.315-Série I
 6. Mỵ Vinh Quang (1994), Độ cao và công thức Poisson-Jensen cho hàm p-adic nhiều biến, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.HCM, số 12.
 7. Mỵ Vinh Quang (1994), Về hàm chỉnh hình p-adic, Đề tài NCKH cấp Trường.
 8. Mỵ Vinh Quang (1996), Tích phân  Schnirelman và định lý Morera p-adic, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.HCM, số 16.
 9. Mỵ Vinh Quang (1997), Độ cao và công thức Poisson-Jensen cho chuỗi Laurent p-adic, Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.HCM, số 15.
 10. Mỵ Vinh Quang (1999), Đại số đại cương, Nxb Giáo dục Hà Nội
 11. Mỵ Vinh Quang (1999), Bài tập đại số đại cương, Nxb Giáo dục Hà Nội
 12. Mỵ Vinh Quang(1999), Các L-hàm p-adic, Tạp chí Khoa học ĐHSP Tp.HCM số 22.
 13. Mỵ Vinh Quang (2000), Về sự duy nhất của hàm phân hình p-adic, Tạp chí Khoa học ĐHSP Tp.HCM số 24.