Nguyễn Thái Sơn In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 11:25

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Thái Sơn

Ngày tháng năm sinh :

08-04-1959

Quê quán :

Nghệ An

Học vị :

Tiến sĩ

Năm được phong : 1999

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 2001

Đơn vị công tác :

Khoa Toán – Tin học

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Nguyễn Thái Sơn (1997), The property (LB¥) of spaces of germs of holomorphic functions. Publications of CFCA Vol. 1, 1997,115-124
  2. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Khuê (1997), Separately holomorphic functions on compact sets and the property (DN) Publications of CFCA Vol, 1, 1997, 87-92.
  3. Nguyễn Thái Sơn (1997), Hàm giải tích lấy giá trị Frechet và bất biến tôpô tuyến tính. Thông tin Khoa học ĐHSP Tp.HCM số 18/97
  4. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Đông (1998), Fréchet- valued analytic functions and linear topological invariants. Portugaliae Mathematica, Vol. 55 Fase.1.
  5. Nguyễn Thái Sơn (1998), Separately holomorphic functions on compact sets. Acta Mathematica Vietnamica. Vol. 23, Number 2, 1998, pp.207-216.
  6. Nguyễn Thái Sơn (1998), Thác triển Rieman-Hartogs ánh xạ chỉnh hình và hàm chỉnh hình theo từng biến. Luận án Tiến sĩ, bảo vệ tại Trường ĐHSP Tp.HCM
  7. Nguyễn Thái Sơn và Đỗ Đức Thái (1999), Extensions of holomorphic maps through hypersurfaces and relations to the Hartogs extensions in infinite dimension. Proceedings of the American mathematical society. Vol.128, Number 3, 1999, Page 745-754.