Trần Bữu Đăng Print
Tuesday, 01 December 2015 00:00

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:

Trần Bữu Đăng

Ngày sinh:

19/03/1992

Quê quán:

Tiền Giang

Học vị:

Cử nhân                            Năm công nhận: 2014

Học hàm:


Chức vụ:

Giảng viên

Môn giảng dạy:


Đơn vị công tác:

Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại:

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


B. PHẦN DANH MỤC

  1. Dương Bá Vũ, Trần Bữu Đăng, (2013) “Tương tác giữa K2[PtCl4] với indol, toluidin” ,Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TP HCM, 2013
  2. Dương Bá Vũ, Trần Bữu Đăng (2014), “Tổng hợp, thăm dò khả năng gây độc đối với tế bào ung thư của một số phức chất platin (II) chứa phối tử amin”, Tạp chí Khoa học ĐHSP TP HCM, số 58(92), 5- 2014
  3. Duong Ba Vu, Tran Buu Dang, Synthesis and characteristics of quinoline-3-carbaldehyde-N(4)-substituted, Tạp chí Hóa học 6e1,2 53/2015, trang 354-360.
  4. Duong Ba Vu, Tran Buu Dang (2015), Synthesis N(4)-substituted thiosemicarbazones and their structural characteristics, Tạpchí Khoa học Trường ĐHSP TP. HCM, Số2 (67).
  5. Nguyen Thi Truc Linh, Tran Buu Dang, Duong Ba Vu, Phan Nghia Minh, Phan  Dinh Tuan, Application of 5wt% MoO3 modified rock-forming mineral as a catalyst in the sequential pyrolysis and catalytic reforming of polypropylene, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP HCM, 53 (2A) 2015
  6. Tran Buu Dang, Duong Ba Vu (2016), Electrospray ionisation mass spectrometry studies of derivatives of quinoline-3-carbaldehyde-N(4)-aminylthiosemicarbazone and their platinum(II), copper(II), zinc(II) complexes, Vietnam Journal of Chemistry, 54(5e1,2), pp. 368-374.
  7. Duong Ba Vu, Tran Buu Dang, Nguyen Hoang Lam, Truong Quoc Phu (2016), Synthesis and characteristics of some platinum(II), copper(II) and zinc(II) complexes containing quinoline-3-carbaldehyde-N(4)-aminylthiosemicarbazones, Vietnam Journal of Chemistry, 54(5e1,2), pp. 380-387.
  8. Duong Ba Vu, Tran Buu Dang (2016), Synthesis and structural characteristics of platinum(II) complexes with N(4)-substituted thiosemicarbazones, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 54(4), pp. 459-466.
  9. Tran Thi Bich Tram, Tran Buu Dang, Duong Ba Vu (2017), Nghiên cứu tối ưu hóa hàm lượng dạng thioketone trong quá trình tổng hợp 4-dimethylaminobenzaldehyde-N(4)-morpholinylthiosemicarbazone bằng quy hoạch thực nghiệm theo phương án trực giao, Tạp chí Hóa học, 55(5e34), 23- 27, ISSN: 0866-7144