Hồ Xuân Đậu Print
Monday, 28 March 2011 14:09

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Hồ Xuân Đậu

Ngày tháng năm sinh :

21-07-1954

Quê quán : Nghệ An

Học vị :

Thạc sĩ

Năm được phong : 1997

Chức danh :

Giảng viên chính

Năm công nhận : 2001

Đơn vị công tác :

Khoa Hóa

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Hồ Xuân Đậu, Trần Thị Tửu, Lê Thị Bích (1994), Nghiên cứu, Tổng hợp dẫn xuất Bazothiazol. Đề tài cấp Bộ mã số B-90.
  2. Hồ Xuân Đậu, Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Tửu (1998), Nghiên cứu ứng dụng tổng hợp các sản phẩm dị vòng Bazothiazol. Tuyển tập báo cáo Hội Hóa học Việt Nam Tháng 9-1998. Hà Nội.
  3. Hồ Xuân Đậu, Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Tửu (1999), Dùng phản ứng Pitig trong Hóa học hữu cơ. Tuyển tập báo cáo Hội Hóa học Việt Nam Tháng 9/1999. Quy Nhơn.
  4. Hồ Xuân Đậu, Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Tửu (1999), Dùng khối phổ trong kiệm định 2MBT Kỹ thuật. Tạp chí Hóa học và Công nghệ tháng 08/1999.