Nguyễn Minh Hòa Print
Monday, 28 March 2011 14:12

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Nguyễn Minh Hòa

Ngày tháng năm sinh :

23-01-1943

Quê quán :

Huyện Cần Giuộc, Long An

Học vị :

Cử nhân

Năm được phong : 1994
Đơn vị công tác : Khoa Hóa
Địa chỉ liên lạc : 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Nguyễn Minh Hòa, và tổ Vô cơ (1978-1979), Phân tích đất và nước vùng đất Minh Hải để lập bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Minh Hải. Đề tài cấp Trường.
  2. Nguyễn Minh Hòa, Lê Mỹ Ngữ (1984), Hóa Vô Cơ phần I, tập I, ĐHSP Tp.HCM.
  3. Nguyễn Minh Hòa, Lê Mỹ Ngữ (1984), Hóa Vô Cơ phần II, tập I, ĐHSP Tp.HCM.
  4. Nguyễn Minh Hòa, Từ Kỳ (1984), Thực hành Hóa Đại cương, ĐHSP Tp.HCM.
  5. Nguyễn Minh Hòa, Lê Mỹ Ngữ (1984), Hóa Vô Cơ phần I &II, Sửa chữa bổ sung tái bản, ĐHSP Tp.HCM.
  6. Nguyễn Minh Hòa, và tổ Vô cơ (1984-1985), Tổng hợp CuCl2 từ đồng làm nguyên liệu cho hợp chất màu vô cơ theo đặt hàng của xí nghiệp. Đề tài cấp Tổ.