Từ Kỳ In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2011 14:15

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên : Từ Kỳ

Ngày tháng năm sinh :

12-05-1936

Quê quán : Thạch Kênh, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Học vị :

PTS Hóa học

Năm được phong : 1966

Chức danh :

Phó Giáo sư

Năm công nhận : 1984

Đơn vị công tác :

Khoa Hóa

Địa chỉ liên lạc :

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

  1. Từ Kỳ (1975), Tư liệu dịch: Mở đầu ngắn gọn về thuyết  hiện đại axit-bazơ. Tác giả Mitkit driian, ĐHSP Hà Nội.
  2. Từ Kỳ (1975-1976), Phân tích các chỉ tiêu than mỏ Việt Nam theo TCVN. Cơ quan chủ quản Bộ Điện - Than. Cơ quan chủ trì: Khoa Hóa, ĐHSP Hà Nội.
  3. Từ Kỳ (1975-1976), Phân tích đất –Lập bản đồ Nông hóa - Thổ nhưỡng tỉnh Hà-Nam-Ninh; thành phố Hà Nội (ngoại thành). Cơ quan chủ trì: Khoa Hóa, ĐHSP Hà Nội.
  4. Từ Kỳ (1977), Tài liệu dịch bồi dưỡng sau đại học: Những hợp chất vơ cơ bất thường. Tác giả I.N. Xemenov & I.V. Ovtrinnicov – ĐHSP Hà Nội
  5. Từ Kỳ (1977), Độ hòa tan đẳng nhiệt hệ bậc III: MNO3-HNO3-H2O ở nhiệt độ 25oC - 45oC. Tạp chí Hóa học – Quyển XV, Số 2, Viện KHVN – Hà Nội.
  6. Từ Kỳ (1978), Tài liệu dịch bồi dưỡng sau đại học: Phương pháp phân tích hóa lý trong tổng hợp vô cơ. Tác giả: V.I.Mikheera – ĐHSP Hà Nội.
  7. Từ Kỳ (đồng tác giả) (1986), Tài liệu : 300 bài tập hóa ĐC- VC - HC (dùng cho học sinh THPT và ôn thi ĐH- THCN), Sở Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh.