Nhân sự BCH Công đoàn Trường nhiệm kì 2012 - 2014 Imprimer
Mardi, 19 Février 2013 16:22

NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM  KHÓA XVI,

NHIỆM KÌ  2012-2014

Căn cứ quy định tại điều 13, chương II, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày  của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ, ngày 12/11/2012, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã được triệu tập với các nội dung sau đây:

-           Bầu các chức danh: Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT.

-           Phân công nhiệm vụ cho từng UV BCH, yêu cầu các UV BCH xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo nhiệm vụ được phân công.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường thông báo kết quả bầu cử đã được chuẩn y của Liên đoàn Lao động TP.HCM và phân công nhiệm vụ các UV BCH CĐ Trường nhiệm kỳ 2012- 2014 như sau:

I/ Ban Thường vụ

1/ Bà Đỗ Thị Thanh Xuân

Chủ tịch

 

2/ Ông Huỳnh Công Ba

Phó Chủ tịch

 

3/ Bà Tôn Thúy Hằng

Uỷ viên

 

II/ Ủy ban kiểm tra

1/  Ông Nguyễn Văn Bỉnh

Trưởng ban

2/ Ông Nguyễn Kỷ Trung

Uỷ viên

3/ Bà Tạ Thị Ngọc Bích

Uỷ viên

4/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích

Uỷ viên

5/ Ông Phạm Đình Tâm

Uỷ viên

III/ Các Ban chuyên môn Công đoàn

  1. 1. Ban Tổ chức

1/ Bà Đỗ Thị Thanh Xuân

Trưởng ban

2/ Ông Huỳnh Công Ba

Phó Trưởng ban

3/ Bà Tôn Thúy Hằng

Uỷ viên

4/ Bà Nguyễn Thị Thanh Quyên

Uỷ viên

  1. 2. Ban Tuyên giáo

1/ Ông Huỳnh Công Ba

Trưởng ban

2/ Ông Lê Văn Lộc

Phó Trưởng ban

3/ Ông Nguyễn Vũ Thụ Nhân

Uỷ viên

4/ Ông Nguyễn Ngọc Trung

Uỷ viên

  1. 3. Ban chuyên môn

1/ Ông Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng ban

2/ Ông Tống Xuân Tám

Phó Trưởng ban

3/ Ông Nguyễn Vũ Thụ Nhân

Uỷ viên

4/ Ông Nguyễn Kỷ Trung

Uỷ viên

  1. 4. Ban Thi đua

1/ Ông Tống Xuân Tám

Trưởng ban

2/ Ông Huỳnh Công Ba

Phó Trưởng ban

3/ Ông Nguyễn Vĩnh Khương

Ủy viên

4/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Ủy viên

  1. 5. Ban Nữ công quần chúng

1/ Bà Tôn Thúy Hằng

Trưởng ban

2/ Bà Phạm Thị Hiền Hoa

Phó Trưởng ban

3/ Bà Lê Thị Tường Vân

Uỷ viên

4/ Bà Đỗ Thị Thanh Xuân

Uỷ viên

5/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Uỷ viên

  1. 6. Ban Tài chính- Chính sách

1/ Bà Lê Thị Tường Vân

Trưởng ban

2/ Ông Nguyễn Vĩnh Khương

Phó Trưởng ban

3/ Bà Đỗ Thị Thanh Xuân

Uỷ viên

4/ Bà Tôn Thúy Hằng

Uỷ viên

5/ Ông Lê Văn Lộc

Uỷ viên

6/ Bà Nguyễn Thị Thanh Quyên

Uỷ viên

IV/ Phân công UV BCH phụ trách các Công đoàn bộ phận

1/ Bà Đỗ Thị Thanh Xuân

TCHC-GDDSMT, P.CNTT, K.GDQP, Khoa GDTC, Trung tâm Ngoại ngữ

2/ Ông Huỳnh Công Ba

KTX, CTCT&HSSV, HTQT, Thanh tra Đào tạo-Dự án

3/ Bà Tôn Thúy Hằng

GDNC, BM Tiếng Nhật, Khoa Ngữ văn

4/ Ông Nguyễn Ngọc Trung

P. Đào tạo, K. Toán –Tin học, K. Công nghệ Thông tin.

5/ Ông Nguyễn Vũ Thụ Nhân

K. Vật lí, Trung tâm Tin học

6/ Ông Tống Xuân Tám

K. Lịch sử, K. Sinh học, Trường THTH

7/ Ông Nguyễn Kỷ Trung

K. TLGD, GDCT, Khoa Tiếng Trung

8/ Ông Lê Văn Lộc

Khoa Tiếng Anh, K. Tiếng Nga, K. tiếng Pháp

9/ Bà Ng Thị Thanh Hương

K. GDTH, GDMN, K.GDĐB

10/ Bà Phạm Thị Hiền Hoa

Thư viện, NXB

11/ Ông Nguyễn Văn Bỉnh

K. Hóa học, Tổ NNKC, K. Địa lí

12/ Ông Nguyễn Vĩnh Khương

Viện NCGD, P.KHCN & Môi trường - Tạp chí KH, P. Sau Đại học

13/ Bà Lê Thị Tường Vân

P. KHTC, QTTB-YT