Thông báo Về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2013 – 2014 Print
Monday, 17 February 2014 15:31

Thông báo số : 24 /TB-ĐHSP Về việc nhận kinh phí thực hiện đề tài NCKH của SV năm học 2013 – 2014 theo Quyết định số 3001/QĐ-ĐHSP ngày 20/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM.