Thông tin về việc xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” Print
Wednesday, 07 October 2015 00:00

Theo dự thảo quy định xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến xét tặng giải thưởng này theo 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Giải thưởng nhằm mục đích phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập hoặc làm việc theo nhóm của sinh viên; hình thành năng lực tự học cho sinh viên; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học. Biểu dương thành tích xuất sắc của sinh viên trong nghiên cứu khoa học; khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; góp phần phát hiện và bồi dưỡng các nhà khoa học trong tương lai.

Chi tiết