Lê Quỳnh Chi Print
Friday, 01 July 2011 13:50

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên: Lê Quỳnh Chi
Ngày sinh:
Hà Nội .
Học vị:                                
Thạc sỹ,                                                            năm công nhận: 2004.
Chức danh: Giám đốc Thư viện,                                            năm được bổ nhiệm: 2000.
Đơn vị công tác:
Thư viện
Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM
Điện thoại: 08.38352020 - 129
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

1.  Lê Quỳnh Chi (2006) / Tóm lược lịch sử ngành sư phạm Việt Nam (1946-2006), Sách 60 năm ngành sư phạm Việt Nam, Tr. 50, NXB Giáo dục.

2. Lê Quỳnh Chi (2007) / Thư viện đại học góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, Trường ĐHSP Tp. HCM, Kỷ yếu hội thảo “Thư viện với việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học và cao đẳng”, Tr. 26, Tháng 11

3. Lê Quỳnh Chi (2008) / Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí và khai thác thông tin tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP. HCM, Trường ĐHSP Tp. HCM, Tạp chí Khoa học, Số 47, Tháng 03.

4.  Lê Quỳnh Chi (2008) / Thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, Thư viện Quốc Gia Việt Nam, Tạp chí Thư viện Việt Nam, Số 2(14), Tr. 18, Tháng 04.

5.  Lê Quỳnh Chi & Phạm Thị Hiền Hoa (2010)/ Xây dựng văn hóa giao tiếp giữa cán bộ thư viện và sinh viên trong môi trường thư viện đại học.– Kỷ yếu hội thảo “Văn hóa giao tiếp trong môi trường thư viện”, Tháng 4.

Đề tài nghiên cứu

6. Lê Quỳnh Chi, (2005-2006), Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho cán bộ và giảng viên tại Thư viện Trường ĐHSP Tp.HCM Mã số CS.2005.23.80, Đề tài khoa học cấp trường.

7. Lê Quỳnh Chi, (2007), Xây dựng thư viện đáp ứng việc đổi mới phương pháp học tập của sinh viên Trường ĐHSP Tp.HCM Mã số B2007.19.24, Đề tài cấp Bộ.

8. Lê Quỳnh Chi, (2010),  Xây dựng thư mục “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2005-2010”. Mã số CS.2010.19.122, Đề tài khoa học cấp cơ sở .

Luận văn:

9.  Lê Quỳnh Chi, (2004), Tìm hiểu thực trạng quản lý và khai thác thông tin - tư liệu tại thư viện trường Đại học Sư phạm Tp. HCM - Từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến: Luận văn thạc sĩ/ Lê Quỳnh Chi; Đoàn Văn Điều (hướng dẫn). - Tp. HCM.: Trường ĐHSP Tp.HCM.

10. Lê Quỳnh Chi, (2010-2013), Quản lý nguồn lực thông tin trong trường đại học: Luận án tiến sĩ/ Lê Quỳnh Chi; GS.TS.Nguyễn Lộc và TS. Lê Đông Phương (hướng dẫn).- H.: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Dự án:

11.  Lê Quỳnh Chi (2006-2007), Xây dựng và hoàn thành dự án “Xây dựng bộ sưu tập số”.

12.  Lê Quỳnh Chi (2007-2008) , Xây dựng và thực hiện dự án “Hoàn thiện hệ thống thông tin nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM”.