GV. Nguyễn Thị Mai Phương 打印

GV. NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

Email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。


Quá trình công tác

2010- nay

Giảng viên, Tổ Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm TPHCM

Quá trình đào tạo

2006-2010

Cử nhân tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Việt Nam

Những khóa học khác

9/2009– 12/2009

Chứng chỉ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh ( English Teaching Methodology)

Các môn tham gia giảng dạy

2010- nay

Tiếng Anh tổng quát, Tổ Ngoại ngữ ĐH Sư phạm TP.HCM

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

Ngôn ngữ học ứng dụng

TESOL

Hoạt động nghiên cứu-khoa học

Đề tài, dự án khoa học công nghệ

Nguyen, Phuong Mai Thi. "April Fooled." Sunflower Mar. 2010: 3-11. Print.

LAST_UPDATED2