Xét trợ cấp xã hội cho sinh viên Print
Friday, 22 April 2011 12:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TP. HỒ CHÍ MINH


Số:        /ĐHSP-CTCTHSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2011

 

V/v xét trợ cấp cho SV

Kính gửi: Các Trưởng khoa.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC ngày 28/8/1998, số 13/2002/TTLT/BGDĐT-BTC ngày 28/3/2002, số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC- BLĐTBXH  của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB-XH hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách,  Trường đề nghị các khoa thực hiện việc xét trợ cấp trong năm học 2010 – 2011 cho các đối tượng sau:

1 .Sinh viên dân tộc thiểu số có cha, mẹ sống ở vùng cao từ 3 năm trở lên theo quyết định số 61/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ngày 12 tháng 3 năm 2009 (đính kèm văn bản):

Sinh viên làm đơn theo mẫu;

Kèm bản sao hộ khẩu thể hiện rõ thường trú 3 năm trở lên ở vùng cao;

Mức trợ cấp 140.000đ/tháng. Cấp 6 tháng/lần cùng đợt với học bổng KKHT.

2 .Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa:

Sinh viên làm đơn theo mẫu;

Bản sao giấy khai sinh;

Giấy chứng tử của cha và mẹ, hoặc xác nhận của UBND phường xã cha mẹ đã mất;

Mức trợ cấp 100.000đ/tháng. Cấp 6 tháng/ lần cùng đợt với học bổng KKHT.

3.Sinh viên diện hộ nghèo:

Tiêu chí: “Vượt khó học tập”, điểm TBC học tập từ 7,0 trở lên, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị thi lại, không có điểm dưới 5, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét trợ cấp.

Sinh viên làm đơn theo mẫu;

Giấy chứng nhận hộ nghèo theo mẫu;

Bản sao sổ Hộ nghèo;

Bảng điểm của học kỳ gần nhất

Mức trợ cấp 100.000đ/tháng.

Xét cùng thời điểm với xét học bổng khuyến khích học tập, cấp 6 tháng/lần.

Sinh viên thuộc các đối tượng trên, ngoài trợ cấp còn nhận được học bổng khuyến khích học tập (nếu đạt); chỉ nhận trợ cấp và 30% phần thưởng khuyến khích học tập (nếu không đạt học bổng).

Phương thức chi trả: qua tài khoản cá nhân của sinh viên tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh An Phú.

Sinh viên thuộc cả đối tượng (1), (2), (3) hoặc (1), (2); hoặc (1), (3) thì chỉ được xét vào nhóm đối tượng (1)

Các diện trợ cấp trên chỉ xét cho sinh viên hệ chính quy tập trung có ngân sách (không xét cho sinh viên chính quy địa phương).

Sinh viên xin trợ cấp phải nộp đầy đủ các loại giấy tờ nêu trên đối với từng đối tượng.

Sinh viên thuộc đối tượng (1) và (2) chỉ làm hồ sơ một lần từ năm thứ I và được hưởng trợ cấp suốt 4 năm học. Nếu sinh viên từ năm II trở lên, thuộc hai đối tượng này chưa làm hồ sơ thì thực hiện theo văn bản này và chỉ được hưởng trợ cấp khi có Quyết định của Trường.

Riêng sinh viên thuộc đối tượng (3), xét trợ cấp theo từng học kì, cùng thời điểm xét học bổng KKHT. Học kì II, sinh viên phải chủ động nộp hồ sơ cho văn phòng khoa, Trường không làm công văn nhắc lại.

Các khoa lập danh sách theo mẫu, kèm theo hồ sơ xin xét trợ cấp của sinh viên nộp về phòng CTCT&HSSV hạn chót vào ngày 25/4/2011. (gặp cô Thái Nguyên – P.B006).

Các mẫu văn bản có thể tải từ trang web:phongctct.hcmup.edu.vn

Trường sẽ không xem xét nếu sinh viên nộp đơn trễ theo thời hạn đã quy định.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: TC-HC, CTCT&HSSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

Bạch Văn Hợp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

KHOA……..

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TRỢ CẤP

NĂM HỌC 2010 – 2011

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

MSSV

Đối tượng

Mức trợ cấp

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

 

1

Nguyễn Văn

A

 

 

 

x

 

 

2

Ngô Thị

B

 

 

x

 

 

 

3

Lê Thị

C

 

 

 

 

x

 

(Kèm theo các hồ sơ của sinh viên)

Trợ lý tổ chức khoa

(ký ghi họ tên)

Trưởng khoa

(ký ghi họ tên)