Thông báo họp các lớp trưởng In
Thứ sáu, 14 Tháng 2 2014 09:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM

TP.HỒ CHÍ MINH

 


Số:           /ĐHSP-CTCTHSSV

V/v: Thông báo các Lớp trưởng đi họp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  14   tháng  02  năm 2014

 

 

Kính gửi: Trưởng Khoa

Để triển khai các nội dung mới trong Quy chế về công tác sinh viên năm học (2013 – 2014), Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên đề nghị các đồng chí Trưởng Khoa thông báo đến các Lớp trưởng năm thứ 1 + năm thứ 2 đi họp theo lịch :

Thời gian: Sáng 8g00,  chiều 14g00 Thứ hai ngày 24/2/2014 (Lớp trưởng đi học buổi sáng sẽ đi họp vào buổi chiều và ngược lại)

Địa điểm: Giảng đường D tại 280 An Dương Vương P.4; Q.5.

Rất mong các đồng chí quan tâm, thông báo đến các Lớp trưởng biết để đi họp đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CTCT&HSSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

Huỳnh Công Ba