Thông báo về danh sách các cố vấn học tập năm học 2017-2018 In
Thứ tư, 30 Tháng 8 2017 17:21

Sinh viên khoa Toán-Tin có thể tải về danh sách các cố vấn học tập năm học 2017-2018 tại đây.

Sinh viên có vấn đề cần hỗ trợ tư vấn về việc chọn các học phần có thể liên lạc với các cố vấn học tập trong danh sách trên.