Thông báo về việc đăng kí học trả nợ các học phần Giải tích hàm một biến và Lý thuyết tối ưu tuyến tính In
Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 09:54

Đề nghị những sinh viên từ khoá K40 trở về trước có nhu cầu học trả nợ các học phần "Giải tích hàm một biến" và "Lý thuyết tối ưu tuyến tính" ở học kì này lên Văn phòng khoa đăng kí vào danh sách để Khoa nắm được số lượng và xem xét phương án giải quyết.

Hạn chót: chiều thứ 5 (ngày 14/09/2017)