Thông báo về việc nhận hồ sơ xét học bổng "Quỹ học bổng vượt khó" năm học 2017-2018 In
Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 16:34

Sinh viên năm 2 và năm 3 khoa Toán-Tin và khoa Công nghệ thông tin tải về thông báo của Quỹ học bổng vượt khó tại đây hoặc trên trang web sau:

http://quyhbvuotkho.blogspot.com

Hạn chót nhận hồ sơ: 16/11/2017.