Thông báo về việc dăng kí học phần học kỳ II năm học 2017-2018 In
Thứ bảy, 13 Tháng 1 2018 17:10

Do ảnh hưởng cơn bão số 16 nên một số buổi thi kết thúc học phần phải thay đổi, vì thế lịch đăng ký học phần trùng với lịch thi.

Sinh viên xem thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng kí học phần tại đây.