tháng 10.2012 Imprimer
Vendredi, 26 Octobre 2012 00:12

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy;

+ Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung;

+ Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên;

+ Xét sinh viên ở nội trú;

+ Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên

+ Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012.

+ Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư giới thiệu Hiệu trưởng và lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm Hiệu trưởng