Công việc trọng tâm tháng 8 Print
Wednesday, 03 August 2011 08:06

- Phục vụ Lễ Tốt nghiệp cho SV chính quy năm 2011;

- Tuyên truyền về Cách mạng tháng Tám (19.8) và Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9);

- Lập kế hoạch đón sinh viên năm thứ I (Khóa 37);

- Chuẩn bị kế hoạch cho tuần sinh hoạt “Công dân sinh viên” đầu khóa và đầu năm học;

- Văn phòng ĐTN có kế hoạch rút quân tại các mặt trận tham gia Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2011.