Tháng 3.2012 Print
Monday, 05 March 2012 03:44

+ Tuyên truyền về cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3);

+ Tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (8.3);

+ Phục vụ Lễ vinh danh 2 nhà giáo nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước năm 2010;

+ Tiếp tục nhập số liệu và hoàn chỉnh dữ liệu K 36;

+ Rà soát hồ sơ K 34 phục vụ cho họp liên tịch cuối tháng 3 giữa phòng CTCT và HSSV, Đào tạo, KHTC và TT Đào tạo;