Danh sách giảng viên Tổ Biên Phiên Dịch In
Thứ sáu, 23 Tháng 10 2015 21:22

TS. Trần Lê Bảo Chân (Tổ trưởng)

TS. Phạm Duy Thiện

ThS. Hạ Thị Mai Hương

ThS. Lê Phạm Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Minh Ngọc

ThS. Đặng Ngọc Như Quỳnh

ThS. Nguyễn Thị Kim Liên