TỔ TRIẾT HỌC - CNXHKH Print
Monday, 12 September 2011 04:20

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá

Chức vụ: Trưởng Khoa

Trưởng bộ môn, GVCC

ThS Nguyễn Huỳnh Bích Phương

Chức vụ: Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Kiều Tiên

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Lê Nguyễn Vân An

Chức vụ: Giảng viên

ThS. Trịnh Bá Phương

Chức vụ: Giảng viên

CN. Nguyễn Trần Minh Hải

Chức vụ: Giảng viên

 

 

 

XX

LỊCH SỬ TỔ TRIẾT HỌC

Qúa trình hình thành và phát triển của tổ Triết học.

1-    Trước năm 1983 Tổ Mác – Lênin là một tổ trực thuộc Ban Giám hiệu, chưa chia thành các tổ bộ môn.

-         Cuối năm 1984 trường ra quyết định thành lập các tổ bộ môn, Tổ Triết học ra đời từ đó. Lúc đó tổ có 6 thành viên (năm học 1984 – 1985)

1-    Phan Đỉnh

2-    Nguyễn Chương Nhiếp

3-    Phạm Hữu Khiêm

4-    Đinh Lê Nguyên

5-    Lê Thúy Liễu

6-    Lê Diễm Hằng

Do giảng vin Nguyễn Chương Nhiếp làm tổ trưởng.

-         Cuối năm 1984, thầy Phan Đỉnh chuyển sang công tác ở phòng TCCB, thầy Phạm Hữu Khiêm chuyển sang công tác tại Đại học Bách Khoa.

-         Năm học 1985 – 1986 tổ còn lại giảng vin :

1-    Nguyễn Chương Nhiếp

2-    Đinh Lê Nguyên

3-    Lê Thúy Liễu

4-    Lê Diễm Hằng

-         Cuối năm 1985, cơ Đinh Lê Nguyên chuyển công tác về Trường CĐSP An Giang, Tổ chỉ còn 3 giảng vin :

1-    Nguyễn Chương Nhiếp

2-    Lê Thúy Liễu

3-    Lê Diễm Hằng

-   Năm học 1986 – 1987. Tổ có thêm 3 cán bộ vừa học ở trường Tuyên huấn TW2 về  bổ sung, vì vậy tổ lại có 6 cán bộ :

1-    Nguyễn Chương Nhiếp

2-    Lê Thúy Liễu

3-    Lê Diễm Hằng

4-    Nguyễn Hoài Nam

5-    Nguyễn Viết Hoàng

6-    Nguyễn Thị Anh

-         Đầu năm học 1987 – 1988, cơ Nguyễn Thị Anh chuyển về Cần Thơ, Tổ chỉ còn lại 5 người.

-         Năm học 1988 – 1989 – Tổ lại có thêm một thầy Nguyễn Công Chiến tốt nghiệp ở Lin xơ về (Tổ có 6 cán bộ).

-         Năm học 1989 – 1990. Tổ có 6 cán bộ.

-         Năm học 1990 – 1991. (thầy Nguyễn Hoài Nam xin chuyển sang trường Hải Quan, thầy Lê Văn Dy chuyển về tổ Triết (Tổ có 6 cán bộ)

-         Năm học 1991 – 1992. Tổ vẫn có 6 cán bộ.

-         Năm học 1992 – 1993 (cơ Lê Diễm Hằng rời tổ theo chồng sang Ba Lan, thầy Nguyễn Ngọc Khá từ trường Nguyễn Ái Quốc khu vực 2 về), Tổ vẫn có 6 CBGD

-         Năm học 1993 – 1994.Tổ có 6 đ/c

-         Nguyễn Chương Nhiếp

-         Nguyễn Công Chiến

-         Nguyễn Ngọc Khá

-         Lê văn Dy

-         Nguyễn Viết Hoàng

-         Lê Thúy Liễu

-         Năm học 1994 – 1995 (vẫn 6 giảng vin)

-         Năm học 1995 – 1996. Thầy Nguyễn Công Chiến chuyển sang trường Hải Quan

-         Năm học 2001 – 2002 Tổ có thêm Ts Lê Đức Sơn từ Nga về. Như vậy từ năm học 2001     2002 đến nay, tổ có 6 giảng vin  :

-         Nguyễn Chương Nhiếp

-         Nguyễn Ngọc Khá

-         Lê văn Dy

-         Nguyễn Viết Hoàng

-         Lê Thúy Liễu

-     Lê Đức Sơn

-         Ts Nguyễn Chương Nhiếp làm tổ trưởng Triết học từ  tháng 9 năm 1984 đến tháng 2 năm 2004. Từ tháng 3 năm 2004 đến 2009, tổ Triết học do Ts Nguyễn Ngọc Khá làm tổ trưởng .

-         Năm 2008, tổ Triết học tiếp nhận cô Nguyễn Huỳnh Bích Phương, vì thế , thời điểm này, tổ có 7 giảng viên.

-         Năm 2009, thạc sĩ Nguyễn Viết Hoàng vì lý do gia đình đ sang định cư tại Mỹ, do vậy từ năm 2009 đế nay, tổ Triết học lại có 6 giảng viên:

-         Nguyễn Chương Nhiếp

-         Lê Đức Sơn

-         Nguyễn Ngọc Khá

-         Lê văn Dy

-         Lê Thúy Liễu

-         Nguyễn Huỳnh Bích Phương

Từ năm 2009 đến nay, tổ do tiến sĩ Lê Đức Sơn làm tổ trưởng. Hiện nay tổ có 3 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, đ hồn thnh nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở và tham gia đào tạo sau đại học.