T/T CHẤM KHÓA LUẬN K42 ĐỢT 1 In
Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 08:40

Khoa GDCT tổ chức chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên K42 ngành Giáo dục Chính trị gồm 3 sinh viên sau:

1. Sinh viên Trần Thị Út Nhàn do GV: ThS. Trần Thị Hoài Thương- tổ KTCT hướng dẫn

2. Sinh viên Nghiêm Ái Mỹ do GV: TS. Phạm Mạnh Thắng - tổ Lịch sử Đảng hướng dẫn

3. Sinh viên Nguyễn Thị Kim Yến do GV: TS. Ngô Bá Khiêm - tổ Lịch sử Đảng hướng dẫn

Một số hình ảnh bảo vệ tổ Kinh tế Chính trị

Hình ảnh bảo vệ của tổ Lịch sử Đảng