Kế hoạch thực hiện công tác Qui hoạch cán bộ từ 2010-2015 In
Thứ hai, 15 Tháng 3 2010 11:28
Kế hoạch thực hiện công tác Qui hoạch cán bộ. Tải file ở đây
Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Qui hoạch cán bộ - Tải file ở đây
Tiêu chuẩn cán bộ từng chức danh - Tải file ở đây
Phiếu giới thiệu chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng - Tải file ở đây
Phiếu giới thiệu chức danh Trưởng, Phó đơn vị - Tải file ở đây
Bảng nhận xét, đánh giá cán bộ - Tải file ở đây