Chức Năng Giúp Hiệu Trưởng In
  • Tổ chức quản lý, khai thác bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính

  • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác đào tạo, quản lý của nhà trường