Nhiệm Vụ In
  • Xây dựng kế hoạch, đề án, dự án về đầu tư phát triển công nghệ thông tin phù hợp với mục tiêu chiến lược của Trường

  • Tổ chức xây dựng, phát triển và quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Trường

  • Tổ chức xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của Trường.

  • Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thực hiện tin học hóa công tác quản lý

  • Xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử của Trường, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật thông tin

  • Tham gia tư vấn, xây dựng các dự án công nghệ thông tin

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.