Công văn phát động tuần lễ “Công sở văn minh, môi trường sạch đẹp” năm 2013 In
Thứ sáu, 18 Tháng 1 2013 00:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TP. HỒ CHÍ MINH

 Số:  24 /ĐHSP-KHCN&MT-TCKH

V/v phát động tuần lễ “Công sở văn minh, môi trường sạch đẹp”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  


TP. Hồ Chí Minh, ngày  15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:     Trưởng đơn vị

 

Để chào đón Tết Nguyên đán năm Quý Tỵ, Ban An toàn lao động, vệ sinh và môi trường sư phạm phối hợp với Trạm Y tế, Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Tạp chí Khoa học phát động Tuần lễ “Công sở văn minh, môi trường sạch đẹp”. Để thực hiện tốt Tuần lễ này, Trường yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:

1.  Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên phát động phong trào không xả rác trong lớp học và nơi công cộng trong toàn thể đoàn viên, hội viên;

2.  Phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên tuyên truyền về ý nghĩa của tuần lễ này và cử cán bộ tham gia thành viên đoàn kiểm tra (theo danh sách đính kèm).

3.  Các đơn vị trực thuộc tổ chức tổng vệ sinh phòng làm việc và các khu vực được phân công trong Tuần lễ từ ngày 21/01/2013 đến ngày 27/01/2013.

4.  Ban An toàn lao động, vệ sinh và môi trường sư phạm kết hợp với Trạm Y tế, Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Tạp chí Khoa học cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra vệ sinh (theo danh sách đính kèm).

5.  Đoàn kiểm tra làm việc và chấm điểm trong 02 ngày (thứ 3 ngày 29/01/2013 và thứ 4 ngày 30/01/2013) tại các đơn vị (lịch làm việc của đoàn kiểm tra vệ sinh kèm theo).

6.  Kết quả kiểm tra tại các đơn vị sẽ được khen thưởng bằng hiện kim và là một trong các nội dung để xét thi đua cuối năm học.

7.  Các Trưởng đơn vị có cán bộ tham gia đoàn kiểm tra tạo điều kiện để các thành viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đề nghị các đơn vị quán triệt thực thiện tốt tinh thần công văn này.

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-         Lưu TCHC, KHCN&MT-TCKH

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

TS. Bạch Văn Hợp