DANH SÁCH KHOÁ LUẬN HỆ CHÍNH QUI NĂM 2010 In
Chủ nhật, 04 Tháng 12 2011 02:24

TT

Mã SV

Họ tên sinh viên

Tên đề tài luận văn1

32602006

Phan Ng. Ph. Châu

Bước đầu tìm hiểu thành tựu của công cuộc đổi mới ở Khánh Hòa từ năm 1986 đến nay


2

32602090

Nguyễn Thị Mỹ Tuyết

Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển văn hóa – xã hội của người Stieng ở tỉnh Bình Phước.


3

32602085

Lê Thị Huyền Trang

Bước đầu tìm hiểu Gốm Chu Đậu từ quá khứ đến hiện tại


4

32602060

Nguyễn Thị Sâm

Cuộc vận động cách mạng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền ở Daklak (1939-1945)


5

32602070

Nguyễn Thị Thắm

Hoạt động đối ngoại của nhà nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 1986-2005


6

32602003

Lê Thị Bé

Tìm hiểu về an toàn khu trung ương trong căn cứ địa Việt Bắc (1945-1954)


7

32602075

Lê Thị Thu

Bước đầu trở lại một số vấn đề lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn


8

30602064

Hoàng Thị Minh Tâm

Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thời kỳ 1965-1975