Chương trình đào tạo 打印
周四, 2012年 03月 29日 11:49

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Giới thiệu chung

Khoa Ngữ Văn đã mở hệ đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài theo quyết định số 4190/ QĐ-BGD&ĐT-ĐH ngày 11-10-2000.

2. Mục đích

- Trang bị kỹ năng và kiến thức về tiếng Việt để sinh viên có thể sử dụng thành thạo tiếng Việt trong giao tiếp, trong phiên dịch và trong những hoạt động khác có liên quan, đồng thời tạo cơ sở cho sinh viên có thể độc lập nghiên cứu tiếng Việt sau này.

- Tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người và văn hoá Việt Nam, thông qua đó củng cố và phát triển mối giao lưu và quan hệ quốc tế.

3. Đội ngũ giảng viên

Những chuyên gia có trình độ cao về tiếng Việt. Một số lớn giảng viên có học hàm Phó Giáo sư và học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ ngôn ngữ học.

4. Chương trình

- Cử nhân Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

- Các khóa học ngắn hạn