Danh sách Bộ môn In
Thứ sáu, 01 Tháng 10 2010 04:44

Bộ môn Phương pháp Giảng dạy Tin học

Trưởng bộ môn: TS.GVC. Lê Đức Long

  1. TS. Nguyễn Đặng Kim Khánh (đang làm PostDoc ở Úc)
  2. TS. Nguyễn Khắc Văn (đang làm PostDoc tại Úc)
  3. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
  4. ThS. Nguyễn Trần Phi Phượng
  5. ThS. Hồ Diệu Khuôn