Thông báo v/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp tháng 04/2021. In
Thứ hai, 05 Tháng 4 2021 04:07

Khoa thông báo đến sv làm khóa luận tốt nghiệp các diều sau:

1. Tải mẫu đơn xin đăng ký làm khóa luận về VPK . hạn chót thứ 3 ngày 06/04/2021.

2. Liên hệ thầy hướng dãn hoàn tất các hồ sơ và khóa luận cần bảo vệ.