Thông báo v/v nộp luận văn và thời gian bảo vệ luận văn khóa 43 năm 2020-2021. In
Thứ sáu, 23 Tháng 4 2021 02:34

Khoa thông báo đến sinh viên khóa 43 năm học 2020-2021.

Sinh viên nộp luận văn về VPK hạn chót sáng thứ 3 ngày 04/05/2021.

Sinh viên liên hệ giáo viên hướng dẫn hoàn tất thủ tục.

Ngày bảo vệ khóa luận thứ 6 ngày 07/05/2021.