Chủ nhiệm Khoa các thời kỳ 打印
周日, 2012年 05月 20日 14:20

Thầy Lê Văn Sáu

Chủ nhiệm Khoa (1976 - 1981)

 

Thầy Nguyễn Văn Đức

Chủ nhiệm Khoa (1981 - 1984)

 

Thầy Lê Vinh Quốc

Quyền Chủ nhiệm Khoa (1984 - 1988)

Chủ nhiệm Khoa (1988 - 1992) & (1992 - 1997)

 

Cô Nguyễn Thi Thư

Chủ nhiệm Khoa (1997 - 2001)

 

Thầy Dương Văn Huề

Chủ nhiệm Khoa (2001 - 2005)

 

Thầy Ngô Minh Oanh

Chủ nhiệm khoa (2005 - 2010)

 

Thầy Nguyễn Cảnh Huệ

Quyền Chủ nhiệm khoa (2011 - 2015)

 

Thầy Nguyễn Thanh Tiến (2015 - hiện nay)