Hồ sơ hướng dẫn liên kết đào tạo với nước ngoài In
Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 11:13

Hồ sơ hướng dẫn liên kết đào tạo với nước ngoài


Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục Việt Nam trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục Việt Nam trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

Căn cứ các quy định hiện hành về liên kết đào tạo với nước ngoài, Cục ĐTVNN xin giới thiệu một số điểm hướng dẫn chi tiết trong công tác chuẩn bị Hồ sơ xin phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài ở các bậc học cao đẳng, đại học, sau đại học với các cơ sở giáo dục nước ngoài.

I. Các văn bản pháp quy hướng dẫn về liên kết đào tạo

-         Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam (không vì mục đích lợi nhuận);

-         Thông tư số 15/2003/TT-BGDĐT ngày 31/3/2003 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

II. Điều kiện liên kết đào tạo

Điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài được quy định tại các các khoản 1 và 2, Điều 6, Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001. Ngoài ra, các chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học và sau đại học phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại phụ lục số 1/ĐKTC, Thông tư số 15/2003/TT-BGDĐT ngày 31/3/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạọ.

III. Cấu trúc Hồ sơ xin cấp phép thực hiện liên kết đào tạo

Hồ sơ xin cấp phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài được quy định tại Khoản 3, Điều 6, Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 và Mục B, phần II, Thông tư số 15/2003/TT-BGDĐT ngày 31/3/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cấu trúc Hồ sơ xin cấp phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo gồm:

 1. Đơn xin phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo với những nội dung theo mẫu số 2/CSLK đính kèm Thông tư số 15/2003/TT-BGDĐT ngày 31/3/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Đơn xin phép gồm 01 phiên bản tiếng Anh và 01 phiên bản tiếng Việt, nội dung giống nhau và có đầy đủ chữ ký tươi của người đại diện theo pháp luật của các bên liên kết. Trường hợp người khác ký thay cần có văn bản uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật).
 2. Hợp đồng thỏa thuận giữa các bên liên kết đào tạo với những nội dung chính theo theo mẫu số 3/HĐLK đính kèm Thông tư số 15/2003/TT-BGDĐT ngày 31/3/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Hợp đồng gồm 01 phiên bản tiếng Anh và 01 phiên bản tiếng Việt, nội dung giống nhau và có đầy đủ chữ ký tươi của người đại diện theo pháp luật của các bên liên kết. Trường hợp người khác ký thay cần có văn bản uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật).
  1. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các bên liên kết đào tạo (bản sao hợp lệ)

3.1.               Đối với cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

3.1.1.     Quyết định thành lập trường

3.1.2.     Quyết định/văn bản cho phép mở ngành đào tạo dự định liên kết

3.2.               Đối với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài

3.2.1.     Quyết định/giấy phép thành lập trường (cần dịch sang tiếng Việt)

3.2.2.     Văn bản minh chứng cơ sở đào tạo nước ngoài đã được công nhận chất lượng đào tạo tại nước sở tại (cần dịch sang tiếng Việt)

 1. Đề án liên kết đào tạo (viết bằng tiếng Việt và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của các bên liên kết)

4.1.           Sự cần thiết của chương trình hợp tác và liên kết đào tạo (dự báo về nhu cầu nhân lực chuyên ngành dự đinh liên kết đào tạo, tính khả thi và hiệu quả của chương trình liên kết đào tạo);

4.2.           Giới thiệu Các bên tham gia liên kết đào tạo

+ Thông tin về tư cách pháp nhân: Tên trường, địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, email, website, quyết định/giấy phép thành lập, tài khoản ngân hàng, người đại diện, chức vụ;

+ Sứ mệnh, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, về hợp tác quốc tế, các bậc học và chuyên ngành đào tạo của các bên tham gia liên kết đào tạo.

4.3.           Nội dung chương trình liên kết đào tạo

4.3.1.      Mục tiêu của chương trình liên kết đào tạo (ghi rõ mục tiêu đã được thống nhất trong Hợp đồng liên kết đào tạo);

4.3.2.     Mô hình liên kết đào tạo (ghi rõ mô hình liên kết theo hình thức du học bán phần hay toàn phần tại Việt Nam);

4.3.3.     Đối tượng và điều kiện tuyển sinh (ghi rõ yêu cầu về năng lực sử dụng ngoại ngữ, yêu cầu về văn bằng của ứng viên và phương thức tuyển );

4.3.4.     Chương trình đào tạo (ghi rõchương trình đào tạo do bên nào chịu trách nhiệm,  gồm bao nhiêu tín chỉ tính theo chuẩn tín chỉ của cơ sở  tín chịu trách nhiệm cung cấp chương trình);

4.3.5.     Thời gian đào tạo; (ghi số năm, số học kỳ)

4.3.6.     Địa điểm thực hiện chương trình đào tạo liên kết;

4.3.7.     Văn bằng (ghi rõ tên văn bằng và tên cơ sở cấp bằng);

4.3.8.     Quy mô đào tạo (ghi rõ số lượng dự kiến tuyển sinh mỗi khóa, số khóa tuyển sinh mỗi năm);

4.3.9.     Ngôn ngữ giảng dạy;

4.3.10.Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy (ghi rõ tỷ lệ giảng viên tham gia giảng dạy của mỗi bên liên kết, tiêu chí tuyển chọn giảng viên, kế hoạch đào tạo giảng viên Việt Nam tham gia giảng dạy);

4.3.11.Học phí (ghi rõ mức thu học phí, phân chia tài chính, và quyền lợi/trách nhiệm đối với các khoản lỗ/lãi);

4.3.12. Cách thức tổ chức và quản lý chương trình liên kết đào tạo;

4.3.13. Cơ chế đảm bảo chất lượng;

4.3.14. Các biện pháp xử lý rủi ro.

 1. Chương trình đào tạo

5.1.           Cấu trúc chương trình (viết tên môn học bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, nêu rõ thời lượng chương trình, tên các môn học cùng phân bổ thời lượng cho các môn học và tổng thời gian đào tạo);

5.2.           Đề cương chi tiết các môn học trong chương trình liên kết đào tạo (đề cương chương trình gốc bằng tiếng Anh)

 1. Mẫu văn bằng, chứng chỉ (bản sao hợp lệ)
 2. Cơ sở vật chất và tài chính (viết bằng tiếng Việt)

7.1.  Cơ sở vật chất phục vụ chương trình liên kết đào tạo: Ghi rõ việc đóng góp của các bên liên kết;

7.2.      Dự kiến thu chi (ghi rõ các khoản thu, các khoản phải chi, mức chi, phân bổ tài chính cho các bên, phân bổ tài chính đầu tư cho cơ sở vật chất, đào tạo giảng viên phục vụ cho chương trình liên kết đào tạo);

7.3. Quản lý tài chính (viết bằng tiếng Việt, ghi rõ các quy định áp dụng).

 1. Quá trình hợp tác của các bên liên kết: Tóm tắt sự hình thành và phát triển về sự hợp tác của các bên liên kết (viết bằng tiếng Việt).
 2. Đội ngũ giảng viên: (viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

9.1.  Danh sách và trích ngang lý lịch khoa học (bằng cấp chuyên môn và trình độ ngoại ngữ của giảng viên Việt Nam và giảng viên nước ngoài;

9.2.  Lý lịch khoa học có chữ ký và ảnh của những người Việt Nam và người nước ngoài dự kiến tuyển chọn để giảng dạy chương trình liên kết đào tạo, hợp đồng giảng dạy đã ký hoặc sẽ ký với những giảng viên này (viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

10.  Ban Điều hành chương trình liên kết đào tạo:

10.1.       Danh sách, phân công nhiệm vụ của thành viên ban điều hành(viết bằng tiếng Việt)

10.2.       Sơ yếu lý lịch của người được dự kiến bổ nhiệm làm Giám đốc/ Trưởng ban điều hành chương trình liên kết đào tạo (viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

IV. Bố cục hồ sơ

 1. Trang bìa Hồ sơ ghi rõ bằng chữ in hoa: "HỒ SƠ XIN PHÉP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO (tên văn bằng, chuyên ngành) giữa (tên cơ sở giáo dục Việt Nam và tên cơ sở giáo dục nước ngoài" và thời gian gửi Hồ sơ (tháng/năm).
 2. Nội dung Hồ sơ cần được chia file và sắp xếp thứ tự theo 10 mục đã nêu tại phần III. Các mục viết bằng 2 thứ tiếng thì sắp xếp phiên bản tiếng Việt trước rồi đến phiên bản tiếng Anh.
 3. Hồ sơ Chương trình liên kết đào tạo được đóng thành 06 quyển (01 bản gốc và 05 bản photo) gửi về Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

V. Danh mục Hồ sơ xin phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo

STT

DANH MỤC HỒ SƠ

 

 

 1. 1.      ĐƠN XIN PHÉP

 

1

Đơn xin phép liên kết đào tạo (bản tiếng Việt)

 

2

Đơn xin phép liên kết đào tạo (bản tiếng Anh)

 

 

 1. 2.      HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 

3

Hợp đồng liên kết đào tạo (bản tiếng Việt)

 

4

Hợp đồng liên kết đào tạo (bản tiếng Anh)

 

 

 1. 3.      VĂN BẢN XÁC NHẬN TƯ CÁCH PHÁP LÝ

 

5

Quyết định thành lập trường của cơ sở giáo dục Việt Nam (bản sao hợp lệ)

 

6

Quyết định cho phép mở ngành đào tạo của cơ sở giáo dục Việt Nam (bản sao hợp lệ)

 

7

Quyết định /Giấy phép thành lập cơ sở đào tạo nước ngoài (bản dịch tiếng Việt)

 

8

Quyết định /Giấy phép thành lập cơ sở đào tạo nước ngoài (bản tiếng Anh)

 

9

Văn bản công nhận chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo nước ngoài (Bản dịch tiếng Việt)

 

10

Văn bản công nhận chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo nước ngoài (Bản tiếng Anh)

 

 

 1. 4.      ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 

11

Đề án liên kết đào tạo ( đủ 14 phần theo mẫu)

 

 

 1. 5.      CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

12

Khung chương trình đào tạo (Bản tiếng Việt)

 

13

Khung chương trình đào tạo (Bản tiếng Anh)

 

14

Đề cương chi tiết các môn học (Bản tiếng Việt)

 

15

Đề cương chi tiết các môn học (Bản tiếng Anh)

 

 

 1. 6.      VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

 

16

Bản sao hợp lệ Mẫu văn bằng, chứng chỉ

 

 

 1. 7.      CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH

 

17

Miêu tả cơ sở vật chất phục vụ chương trình liên kết đào tạo

 

18

Bảng dự kiến thu chi của chương trình liên kết đào tạo

 

 

 1. 8.      QUÁ TRÌNH HỢP TÁC CỦA CÁC BÊN LIÊN KẾT

 

19

Tóm tắt sự hình thành và phát triển về sự hợp tác của các bên liên kết

 

 

 1. 9.      GIẢNG VIÊN

 

20

Danh sách và trích ngang và lý lịch khoa học giảng viên

 

21

Lý lịch khoa học của giảng viên dự kiến tham gia giảng dạy

 

 

10. BAN ĐIỀU HÀNH

 

22

Danh sách cán bộ điều hành chương trình liên kết đào tạo

 

23

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến được bổ nhiệm làm Giám đốc/ Trưởng ban điều hành chương trình liên kết đào tạo

 

Lưu ý: Hướng dẫn chuẩn bị Hồ sơ mặc định Chương trình liên kết đào tạo được thực hiện bằng tiếng Anh. Trường hợp Chương trình được thực hiện bằng các ngôn  ngữ khác, Phần Chương trình đào tạo cần chuẩn bị Chương trình gốc viết bằng ngôn ngữ thực hiện giảng dạy chương trình liên kết.