Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

In
Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 08:29

Mức thu học phí căn cứ theo:

- Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ ban hành Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

- Quyết định số 2402/QĐ-ĐHSP ngày 14/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu học phí hệ chính quy từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Năm học

Các học phần
khoa học xã hội

Các học phần khoa học tự nhiên, ngoại ngữ,
Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng

2019 - 2020

263,000

327,000

2020 - 2021

289,000

361,000

Đơn vị tính: đồng/tín chỉ

Trường sẽ điều chỉnh mức thu học phí khi có quy định mới của Chính phủ.

Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên không phải đóng học phí (ngành Quản lý giáo dục không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên).