Kết quả xet TN dự kiến đợt tháng 5/2020 Imprimer
Vendredi, 22 Mai 2020 09:29

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 5/ 2020

SV xem thông tin gửi thắc mắc về việc xét TN trên trang online

Danh sách SV CN  xem tại đây

Danh sách SV SP xem tại đây