DS SV K 37 ngành Sử - QP được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012 打印
周一, 2012年 12月 24日 06:05
DANH SÁCH SV K37  NGÀNH SỬ - QP NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.610.002 Phan Thị Thu Hiền 3.21 90 1500000
2 K37.610.003 Ngô Thị Ngọc Hồng 3.02 88 1200000
3 K37.610.006 Thị Ý Nguyện 3.03 84 1200000
4 K37.610.007 Nguyễn Hồng Quang 3.19 96 1200000
5 K37.610.012 Nguyễn Hồng Cẩm 2.87 82 1200000
6 K37.610.023 Đào Thị Hương 3 83 1200000
7 K37.610.024 Vũ Thị Kiều Linh 3.16 96 1200000
8 K37.610.025 Trịnh Thị Như 2.92 85 1200000
9 K37.610.040 Nguyễn Thị Thơm 2.95 95 1200000