DS SV K 37 ngành SP Trung được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012 打印
周一, 2012年 12月 24日 06:08
DANH SÁCH SV K37  NGÀNH SP TRUNG NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.704.007 Lý Trấn Hải 3.1 81 1200000
2 K37.704.010 Trần Hùng 3.25 90 1500000
3 K37.704.014 Lâm Yến Linh 3.33 82 1500000
4 K37.704.015 Khúc Thoại My 3.05 77 1200000
Danh sách xét thêm1 K37.704.056 Lâm Diên 2.92 78 1200000
2 K37.704.090 Phan Nguyễn Thanh Thúy 2.92 80 1200000