Các văn bản hướng dẫn tài chính In
Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 11:05

 

 

TT

Thông tin

Trích yếu

VI. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TÀI CHÍNH

1

KH: 225/2010/TT-BTC

Ngày BH: 31/12/2010

Ngày HL: 01/03/2011

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam thuộc nguồn thu NSNN

(LinkLink phụ lục)

2

KH: 141/2009/TT-BTC Ngày BH: 13/7/2009Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”

(Link)

3

KH: 219/2009/TT-BTC

Ngày BH: 19/11/2009

Ngày HL: sau 45 ngày kể từ ngày ký

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư về quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn ODA

(LinkLink phụ lục 1)

4

KH: 192/2011/TT-BTC

Ngày BH: 26/12/2011Ngày HL: 01/3/2012

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

(Link)

5

KH: 102/2012/TT-BTC

Ngày BH: 21/6/2012Ngày HL: 10/8/2012

NBH: Bộ Tài chính

Thông tư về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

(Link)