Các công văn, chỉ thị về đi nước ngoài In
Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 11:06

 

TT

Thông tin

Trích yếu

VII. CÁC CÔNG VĂN, CHỈ THỊ VỀ ĐI NƯỚC NGOÀI

1

KH: 5366/QĐ-BGDĐT

Ngày BH: 13/12/2018

Ngày HL: 13/12/2018

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Link)

2

KH: 17/2014/TT-BGDĐT

Ngày BH: 26/5/2014

Ngày HL: 11/7/2014

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức

(Link)

3

KH: 23/2019/TT-BGDĐT

Ngày BH: 25/12/2019

Ngày HL: 10/02/2020

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Link)

4

KH: 01/VBHN-BGDĐT

Ngày BH: 04/03/2020

Ngày HL

NBH: Văn bản hợp nhất - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức.

(Link)