Điều Lệ Đoàn

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017)

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Xem Điều lệ Đoàn khoá XI tại đây