Danh sách SV K 37 Khoa GD TH nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013 打印
周三, 2013年 06月 12日 06:32
STT MSSV Họ Lót Tên DTBHT DRL Số Tiền HB STK
1 K37.901.130 Nguyễn Huy Thiên Thơ 3.67 95 3150000
2 K37.901.046 Trần Thị Tuyết Hương 3.52 89 2625000
3 K37.901.150 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 3.52 96 2625000
4 K37.901.163 Nguyễn Hải Yến 3.5 92 2625000
5 K37.901.047 Tạ Thị Mai Hương 3.46 84 2625000
6 K37.901.055 Phạm Thị Ngọc Lan 3.46 90 2625000
7 K37.901.133 Đỗ Ngọc Anh Thư 3.45 90 2625000
8 K37.901.100 Trương Nguyễn Như Quỳnh 3.42 95 2625000
9 K37.901.156 Nguyễn Tường Vi 3.42 90 2625000
10 K36.901.077 Mai Vũ Phương Thanh 3.4 87 2625000
11 K37.901.124 Bạch Thị Thanh Thúy 3.39 90 2625000
12 K37.901.099 Hồ Thanh Quỳnh 3.38 91 2625000
13 K37.901.152 Nguyễn Thị Ái Uyên 3.38 87 2625000
14 K37.901.079 Vũ Thị Bích Ngọc 3.33 90 2625000
15 K37.901.149 Nguyễn Thị Kim Tuyết 3.33 86 2625000
16 K37.901.050 Lê Thị Ngọc Kiều 3.31 87 2625000
17 K37.901.062 Nguyễn Thị Ngọc Linh 3.31 98 2625000