Danh sách SV K 37 Khoa GDTC nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013 打印
周三, 2013年 06月 12日 06:34
STT MSSV Họ Lót Tên DTBHT DRL Số Tiền HB STK
1 K37.903.077 Phan Tuyết Ngân 3.63 98 3150000
2 K37.903.068 Lương Thị Cẩm Lợi 3.55 93 2625000
3 K37.903.063 Bùi Thị Châu Long 3.5 85 2625000
4 K37.903.013 Đỗ Lương Doanh 3.39 97 2625000
5 K37.903.028 Nguyễn Thị Thu Hạnh 3.32 99 2625000
6 K37.903.087 Nguyễn Tấn Phát 3.32 97 2625000
7 K37.903.026 Vũ Nhật Hạ 3.21 91 2625000
8 K37.903.148 Kon Sơ Ju Wel 3.21 90 2625000
9 K37.903.066 Nguyễn Phước Lợi 3.13 92 2100000
10 K37.903.046 Lê Thanh Hùng 3.08 90 2100000
11 K37.903.089 Nguyễn Tấn Phong 3.08 95 2100000
12 K37.903.040 Phan Thị Cẩm Hồng 3.03 94 2100000
13 K37.903.067 Bùi Đức Lợi 3.03 92 2100000
14 K37.903.085 Trần Thị Ngọc Nữ 3.03 90 2100000
15 K37.903.132 Nguyễn Viết Tuấn 3.03 86 2100000
16 K37.903.134 Nguyễn Thanh Tùng 3.03 96 2100000
17 K37.903.121 Khê Xuân Tiến 3 91 2100000
18 K37.903.047 Trương Văn Hùng 2.95 96 2100000
19 K37.903.082 Trần Lý Nhả Nhặn 2.95 93 2100000