Danh sách SV K 36 Khoa GDĐB nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013 打印
周三, 2013年 06月 12日 06:35
STT MSSV Họ Lót Tên DTBHT DRL Số Tiền HB STK
1 K37.904.014 Vũ Thị Hồng Thúy 3.12 84 2100000
2 K37.904.013 Lê Thị Thanh Thùy 3.09 92 2100000
3 K37.904.003 Võ Thị Minh Hiền 3.03 85 2100000