Danh sách SV K 38 Khoa GD Tiểu học nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013 打印
周二, 2013年 05月 28日 10:46
STT MSSV Họ Lót Tên DTBHT DRL Loại HB Số Tiền HB STK
1 K38.901.105 Trịnh Hoa Vân Phụng 3.76 92 3150000
2 K38.901.029 Trần Thanh 3.65 99 3150000
3 K38.901.109 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 3.63 91 3150000
4 K38.901.089 Huỳnh Thị Kim Ngọc 3.74 83 2625000
5 K38.901.123 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 3.65 80 2625000
6 K38.901.078 Trương Ngọc Linh 3.53 86 2625000
7 K38.901.086 Trần Thanh Nga 3.47 84 2625000
8 K38.901.090 Trần Thị Thảo Nguyên 3.47 87 2625000
9 K38.901.044 Nguyễn Thị Hiển 3.42 85 2625000
10 K38.901.098 Phan Ngọc Nhung 3.42 89 2625000
11 K38.901.012 Nguyễn Thị Kim Chi 3.37 81 2625000
12 K38.901.052 Phạm Thị Kim Huệ 3.35 80 2625000
13 K38.901.072 Quan Tố Liên 3.35 80 2625000
14 K38.901.151 Phùng Nguyễn Phương Trúc 3.35 80 2625000
15 K38.901.114 Nguyễn Lê Thảo Quỳnh 3.29 98 2625000
16 K38.901.040 Nguyễn Thị Hải 3.29 83 2625000