KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần VII - năm 2016

XEM KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẠI ĐỊA CHỈ SAU: https://drive.google.com/file/d/0Bxlzpp9OEnt6d3BnMDlCZmh5Vjg/view?usp=sharing