In
Thứ hai, 02 Tháng 6 2014 10:15

Thông báo về việc Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện trong kế hoạch năm 2015 đợt 2 - Khoa học Giáo dục

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2015 (đợt 2)

Danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2015 ( Đợt 2)

Mẫu 1 : Thuyết minh đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm

Mẫu 2 : Tiếm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ